صعود قله فیل زمینشرح برنامه

نام برنامه

صعود قله فیل زمین

تاریخ

جمعه 12/07/1398

منطقه مربوطه

جاجرود، لواسان بزرگ

ارتفاع شروع صعود (متر)

2210

ارتفاع قله (متر)

3347

مختصات قله

N5149.419  E3551.200

مسیر/جبهه صعود

جنوب شرقی

مسیر/جبهه فرود

جنوب شرقی

ارتفاع صعود شده (متر)

1140

تجهیزات فنی همراه

باتون، طناب انفرادي و کارابین

کل مسافت پیموده شده (کیلومتر)

13.74

کل زمان حرکت

8:30 ساعت

کل زمان استراحت

1:40 ساعت

کل زمان رفت و برگشت

10:30 ساعت

نحوه دسترسی از شهر مبدا تا مقصد

میدان رسالت، اتوبان امام علی شمال، خروجی بابایی، انتهایی بابایی، جاجرود، اولین دوربرگردان بعد از پلیس راه جاجرود، خروجی سد لتیان تا روستاي لواسان بزرگ

مسافت از شهر مبدا تا مقصد

47 کیلومتر از میدان رسالت

سرپرست برنامه

عباس صادقی حسن آبادی

کمک سرپرست

غلامرضا شمسائی زفرقندی

نفرات شرکت کننده

آقایان: غلامرضا شمسایی،علی ساجدي نیا،محمدرضا مقدم، امیررضا عبادي، بابک  صالحی، محمدرضا موحدي و عباس صادقی

عکاس برنامه

محمدرضا سیاره مقدم

تهیه گزارش

محمدرضا سیاره مقدم


       درباره قله فیل زمین :

-        قله فیل زمین در رشته کوه البرز مرکزي و در شمال شرق منطقه لواسانات و در جنوب دشت لار قراردارد.

-        قله فیل زمین روي خط الراس غربی-شرقی قرار دارد که شامل قله هاي:

        پیرزن کلوم - مهـرچـال-آتشکوه - ریزان - پـرسـون - سـر سیاه غـارهـا - گـاوبینی و قـله فیل زمین می شـود و ادامـه این خـط الـراس بـه سمت شرق به قله سیاه پلاس (کرکبود) - گل زرد ختم می شود.

-        مسیرهاي صعود:

مسیرهـاي مـتفاوتی بـراي صـعود این قـله از روسـتاهـاي لـواسـان بـزرگ ، عـلائین و ایرا وجـود دارد که مسیر در نـظر گـرفـته شـده در این برنامه از روستاي لواسان بزرگ به سمت یال گردنه نارده و سپس صعود به قله فیل زمین از یال شرقی قله می باشد.

       گزارش برنامه :

بـعد از رسیدن هـمه اعـضاي گـروه سـاعـت 05:00 صـبح بـا 3 خـودرو شخصی از پـل سیدخـندان ِ تهـران بـه سـمت جـاجـرود حـرکت می کنیم، از جـاجـرود بـه سـمت جـاده سـد لتیان رفـته و در سـاعـت 06:00 بـه روسـتاي لـواسـان بـزرگ می رسیم پـس از ورود بـه روسـتا بـه یک دو راهی می رسیم که نـبش سـمت راسـت آن بـقعه امـامزاده سـلطان خـواجـه احـمد قـرار دارد میتوان خـودروي خـود را جـلوي امـامـزاده پـارك کرد ولی مـا بـعد از امـامـزاده مسیر جـاده مـنبع آب که خـاکی می باشـد را بـا خـودرو حـدود 2 کیلومـتر ادامـه دادیم ، پـس از آمـادهسـازي اعـضاي گـروه سـاعـت 06:30 بـرنـامـه را شـروع می کنیم هـوا هـم روشـن شـده و صـاف و خنکی و طـراوت خـاصی دارد مـا مـقداري از مسیر را در کنار رودخـانـه پیموده و در ادامـه لازم اسـت از رودخـانـه عـبور کنیم و ادامـه مسیر از میان درخـتان گـردو و سیب و آلـوچـه و بـاغهـاي زیبا عـبور می کند سـپس از پـاکوب سـمت راسـت رودخـانـه حـرکت می کنیم و مسیر را بـه سـمت شـرق و یال سـمت راسـت ادامـه می دهیم و بـه سـمت یالی رفتیم که بـه گـردنـه بین قـله "نـارده" و قـله "فیل زمین" مـتصل می شود (گردنه نارده).

- پـس از صـرف صـبحانـه سـاعـت 09:30 آمـاده حـرکت شـده یکی از یالهـایی که بـراي صـعود مـناسـبتـر اسـت را انـتخاب کرده و بـه سـمت گـردنـه ارتـفاع میگیریم ، یال نسـبتا پـرشیبی را بـالا رفـته و در انـتهاي آن، قـبل از رسیدن بـه گـردنـه، قسمتی از مسیر را بـه سمت شمال تراورس کرده و از مسیر مناسب به روي خطالراس می رویم.

- در اینجا دمـاونـد بـاشکوه رخ زیباي خـود را می نـمایانـد و هـمه مـا را مـحو عـظمت خـود می کند. ادامـه این خـطالـراس بـه سـمت شمال به قله فیل زمین و امتداد آن به سمت جنوب به گردنه نارده و قله فرعی نارده می رسد.

- بـاقیمانـده مسیر را از روي خـطالـراس بـه سـمت قـله ادامـه می دهیم. مسیر تـقریباً سنگی خـطالـراس را ادامـه داده و بـخش هـایی از مسیر سـنگ و صخـره بـود امـا نکته فنی نـداشـته و مشکل خـاصی در حـرکت نـبود در سـاعـت 11:30 بـه زیر قـله فـرعی رسیدیم (ارتـفاع قـله فـرعی حـدود 3250 مـتر) و در سـاعـت 12:00 هـم بـه قـله اصلی میرسیم روي قـله هـوا آفـتابی هـمراه بـا بـاد بـود جـبهه غـربی قـله زیباي دمـاونـد در شـرق نـمایان بـود و در شـمال این قـله دشـت بسیار زیباي لار قـرار دارد پـس از نیم سـاعـت تـوقـف بـر روي قـله و مـشاهـده مـناظـر اطـراف و گـرفـتن عکس ، سـاعـت 12:30 از هـمان مسیر صـعود بـه سـمت پـایین بـازمی گـردیم در مسیر بـرگشـت ، در دره و در ارتـفاع حـدود 2400 بـه 2 چـشمه رسیدیم که بـه فـاصـله کمی از هـم و در مسیر رودخـانـه قـرار داشـت و در نـهایت سـاعـت 16:45 بـه روسـتا و محـل پـارك خـودروهـا و اتـمام بـرنـامـه می رسیم و این چنین یک بـرنـامـه پـاییزي در محیطی بکر بـه پـایان رسید، در سـاعـت 17:00 هم به سمت تهران حرکت کردیم که ترافیک خاصی در مسیر (جاده سد لتیان ، جاده جاجرود) نبود.

نکاتی در مورد برنامه:

-         ترك مسیر فوق براي برنامه هاي 3 فصل است و با توجه به یال هاي بهمن گیر، مسیر صعود زمستانه فرق دارد.

-        بعد از امتداد دره، از کنار سد بند دوم و از سمت راست به روي یال ادامه مسیر می دهیم.

-        بـا تـوجـه بـه بخشی از مسیر که بـصورت سنگی می باشـد و پـاکوب مشخصی نـدارد، بـا تـوجـه بـه قـله، میتوان مسیر صـعود را مـشخص کرد.

-        یکی از نـقاط قـوت بـرنـامـه ، حـدود یک سـاعـت از مسیر از داخـل بـاغ هـا اسـت (در مسیر رفـت و بـرگشـت) که عـلاوه بـر زیبایی، در مسیر برگشت سایه خوبی دارد.
اعضا شرکت کننده

غلامرضا شمسائی زفرقندی - علی ساجدی نیا - امیررضا عبادی - محمدرضا سیاره مقدم - عباس صادقی حسن آبادی -

آبوم تصاویر